Visie op onderwijs

 

Waar de school voor staat

 

Richting 

De Regenboog is een Christelijke school. We vertellen verhalen uit de Bijbel. Waarden en normen, gegeven door de verhalen uit de Bijbel, vertellen we graag door. Vanuit de godsdienstmethode Trefwoord worden thema’s aangeboden. Naast verhalen uit de Bijbel worden ook zgn. spiegelverhalen verteld: verhalen van nu gerelateerd aan de leefwereld van het kind. 

Het respect voor de medemens staat bij ons centraal en komt nadrukkelijk aan de orde. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfrespect is van belang om als mens te kunnen functioneren. De school wil voor ieder kind een veilige omgeving bieden. Daarnaast zijn we een open school, waarbij onafhankelijk van afkomst of religie iedereen welkom is. Zo leren we kinderen dat we er moeten zijn voor de ander, dichtbij en veraf. 

Vanuit onze overtuiging proberen we kinderen liefde en respect bij te brengen voor mensen en dingen om ons heen. Iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en denken is van harte welkom. Dat betekent dat niet alleen kinderen van Christelijke ouders bij ons op school zitten, maar dat ook kinderen van ouders met een andere achtergrond bij ons welkom zijn. We gaan er echter wel van uit dat, wanneer u voor onze school kiest, u het Christelijk karakter respecteert. 

Onderwijs 

De Regenboog is een school waar uw kind goed onderwijs krijgt. Daarnaast helpen wij mee uw kind op te voeden op weg naar volwassenheid. Samen met u proberen wij de tijd die uw kind bij ons doorbrengt tot een fijne en zinvolle periode te maken. 

Op onze school stellen wij het kind centraal. Daarbij gaan wij uit van de continue ontwikkeling van de individuele leerling van 4 tot en met 12 jaar. Alles is erop gericht om hierbij voldoende aandacht te besteden aan het unieke van ieder kind in al zijn ontwikkelingsfasen en aan de bevordering van een goed sociaal gedrag. De leefwereld van het kind is hierbij uitgangspunt. Het onderwijs is een goed middel voor het kind om de wereld te ervaren en te structureren. In onze omgangsverhoudingen gaan wij uit van het positieve in de mens en wij proberen gelijke kansen te scheppen voor iedereen, ongeacht sekse, leeftijd, geloof, ras, cultuur of levensovertuiging. 

Wij streven ernaar het beste uit het kind te halen, met hierbij ook aandacht voor de unieke kwaliteiten en talenten van ieder kind. Wij besteden aandacht aan de interculturele aspecten van onze samenleving. Wij willen de kinderen in hun groei naar volwassenheid zodanig helpen en begeleiden dat ze zelfstandig in staat zijn hun levenstaak te volbrengen. Om dit te bereiken, leren wij de leerlingen: 

  

Wij beseffen dat deze uitgangspunten misschien niet toereikend zijn voor de keuze van een school voor uw kind. Om u in het kort een indruk te geven van De Regenboog, volgt hier een aantal kenmerken van onze school: 

 

Het klimaat en visie op leren 

Uit een enquête onder de ouders bleek dat veel mensen de sfeer waarin een kind moet opgroeien om een volwaardig mens te worden, van groot belang vinden. Wij proberen dan ook een vriendelijk, veilig en ordelijk klimaat te scheppen, waardoor het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Vooral rust, regelmaat, veiligheid en uitdaging zijn voor het kind belangrijk om zijn mogelijkheden ten volle tot ontwikkeling te brengen. Ons uitgangspunt voor een goed schoolklimaat heeft geleid tot de volgende uitspraken waar wij als school voor willen staan: 

Onze school is gezond

In 2016 heeft de Regenboog het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Op een Gezonde School werken medewerkers, ouders en leerlingen samen aan een gezond(er) en veilig(er) leefklimaat. Dit doen zij door structureel en integraal aandacht te besteden aan gezondheidsthema’s. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan! Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Gezonde en gevarieerde voeding zorgt voor voldoende energie, een goede weerstand en positief welbevinden, waardoor kinderen lekker in hun vel zitten en beter presteren. Sport en bewegen is goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling; kinderen leren samenwerken, doelen stellen, omgaan met teleurstellingen en prioriteiten stellen. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief.